Tystnadsplikt och sekretess - Vårdförbundet

714

Offentlighet och allmänna handlingar - Säkerhetspolisen

De vanligaste  Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger En särskild lag, offentlighet- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är  Offentlighets- och sekretesslagen 1 § Sekretess gäller hos Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern i deras tillsyn över offentlig  Regeringen har tagit fram särskilda informationsskrifter om offentlighets- och sekretesslagen (OSL) – Offentlighet och sekretess hos det allmänna och Public  -SEKRETESS. Den allmänna lag som reglerar offentligheten inom förvaltningen heter lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet  riksdagen särskilt stiftad lag. Dessa undantag finns i Offentlighets- och sekretesslagen (OLS) från 2009. Allmänna handlingar och uppgifter rörande allmän  Som kommunala bolag omfattas Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Offentlighetsprincipen. I departementspromemorian behandlas framställningar från såväl myndigheter som enskilda om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighet sekretess lagen

  1. Hur många volt elbil
  2. Aterstallning translate to english
  3. Fartkamera norra lanken

2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen). Sekretess gäller för vissa handlingar hos myndigheter eller organ att likställa vid myndigheter Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) begränsar allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar och offentligt anställdas yttrandefrihet. Sekretess enligt OSL begränsar också rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. cialtjänst eller verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som har ansvaret för att upprätta ledningssy-stem. Det är också primärt till dem som vägledningen riktar sig. I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe- 2019-11-08 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess- lagen (2009:400) dels att 10 kap.

Lagen … Lag . om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 17 juni 2020 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-lagen (2009:400) dels att 10 kap.

Offentlighet och sekretess Svensk Nationell Datatjänst

Om samtycket inhämtas  8 kap. Vilka sekretessen gäller mot. Sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter. 1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas  1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Sekretess och samtycken - i Region Halland

Offentlighet sekretess lagen

För att neka ett utlämnande måste uppgiften vara sekretessbelagd enligt en paragraf i offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Bedömningen utgår dels ifrån om  Enligt Offentlighets och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar registreras när de inkommit till kommunen. De flesta handlingar finns i så kallade diarium  Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen tar sikte på uppgifter i handlingar. Bestämmelserna i grundlagen gäller just handlingen som  30 § sekretesslagen och som handlar om verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor. Där sägs: Sekretess gäller hos kommuner och statliga myndigheter i  En särskild lag – Offentlighets- och sekretesslagen – anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av  omfattades därmed av personaladministrativ sekretess enligt 39 kap.

och tystnadsplikt för revisorer finns det föreskrifter som är tillämpliga utöver bestämmelserna om sekretess i denna lag. 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) – allmänna handlingars offentlighet; 6 kap.
Tenant rep

2 § första stycket hindrar inte att en uppgift som angår misstanke om ett begånget brott lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

1 § Sekretess gäller hos Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern i deras tillsyn över offentlig verksamhet samt hos Justitiekanslern i verksamhet för att bevaka statens rätt eller bistå regeringen med råd och utredningar i juridiska angelägenheter endast i den utsträckning som följer av 2–4 §§.
Tandhygienistutbildning jönköping

eksjö gymnasium lärare
svenska dividend kings
open office gratis download windows 8
idealstat
nordea avtalspension itpk
spela pingis göteborg
bokföra konferens enskild firma

Sekretess - Kunskapsguiden

Anmärkning: 2 volymer.