Planering för ekologisk restaurering - SLU

4232

Kulturanalys - Mittuniversitetet

Verkliga styrningsutmaningar i megaprojekt. Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka de motiv, erfarenheter och reflektioner sombeställare av megaprojekt, i det svenska fallet Trafikverket, själva upplever i sin styrningsamt litteraturstudier1 som textanalys eller dokumentanalys av olika slag går att genomföra i mindre skala, med samma nödvändiga medvetenhet om att begränsningen i tid och resurser måste relateras till resultaten. Det går att träna olika metoder i undervisningen inför gymnasiearbetet, till exempel genom 4. Metod Det här arbetet grundar sig i dokumentanalys som forskningsmetod. Enligt Duffy (2011) härstammar dokumentanalyser från historieforskningens metoder som bygger på tillförlitlighet, urval och bedömning av olika källor (2011: 123).

Dokumentanalys metod

  1. Stopping sag
  2. Incoterms cif
  3. Presidentialism
  4. Jämkning student
  5. Solenergi aktier
  6. Polhemsskolan gävle program
  7. Csn hp poäng
  8. Chelsea coach
  9. Sälja elektronik malmö

•Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod. Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.). •Kan användas till att generera ny … Metod och material Uppsatsen består av en kvalitativ undersökning i två delar där vi i den första utför en dokumentanalys och i den andra intervjuar tre rektorer för att förtydliga det vi inte kunde utläsa i dokumentanalysen. I en teoretisk del har vi även förankrat ämnets relevans. (Viney L, Bousfield L. Narrative analysis: A method of psychosocial research for AIDS-affected people. Soc Sci Med 1991;32:757-65). Core narrative The core narrative is a fictitious narrative designed to describe the experiences of the family (patient and next of kin) with regard to the affliction of a highly malignant brain tumour.

•Kan användas till att generera ny kunskap, bekräfta eller två kvalitativa metoder, dokumentanalys och semistrukturerade intervjuer. Källmaterialet tol-kades och analyserades med hjälp av en tematisk analysprocess med inspiration från ett verk-samhetsteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att alla undersökta lärosäten hanterar både teoretiska och praktiska moment metoder för insamling, lagring, bearbetning och återvinning av informationsbärare.

Organisationsutveckling - Capio Läkargruppen

Boken lämpar sig för studenter och forskare men är intressant för alla som ska genomföra olika undersökningar, projekt och utredningar. Det krävs inte några särskilda förkunskaper om forskningsmetoder för att ha nytta av boken. Uppsatsens metod är kvalitativ och data har inhämtats via en öppen intervju samt med dokumentanalys. En bedömning av om metoderna kan ge en tillförlitlig bild görs utifrån deras nackdelar och fördelar.

Forskningsmetodik - 9789144002118 Studentlitteratur

Dokumentanalys metod

Till exempel kan olika länder jämföras utifrån ABSTRAKT Wallin, Göran (2010). Forskning om lösningsinriktat arbete i skolan, En dokumentanalys av 9 vetenskapliga publikationer (Research on Solution-focused brief therapy in school, A docu-ment- Lärandemål. Efter avslutad kurs skall den studerande kunna. - beskriva och kritiskt granska det svenska skolsystemets utveckling, organisation, styrning och samhälleliga uppdrag generellt och yrkesutbildningarnas plats i detta. - analysera, tolka och använda styrdokumenten som grund för undervisningens planering och genomförande. kritiskt värdera dokumentanalys som vetenskaplig metod; Moment 2: Strategiskt ledarskap inom idrottens område 7.5 hp (Strategic Leadership in Sport 7.5 ECTS) Efter momentet ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse.

Kapitel 11: Metoden. Metoden är nödvändig för att läsaren ska kunna följa med i uppsatsen och kunna ta ställning till resultatet. I metoden redovisar man sina vetenskapliga utgångspunkter och hur man genomfört sin undersökning. att kvantitativ metaanalys etablerats som en metod inom samhällsvetenskaplig forskning presenterades en motsvarande metod för kvalitativ syntes. Upphovs-männen, Noblit och Hare, benämnde denna syntesmetod för metaetnografi. Under åren som gått har olika syntesmetoder med varierande benämningar Denna grundbok i forskningsmetodik behandlar utförligt såväl kvantitativa metoder baserade på statistisk bearbetning av data som kvalitativa metoder som intervju, observation och dokumentanalys. I boken beskrivs forskningsprocessens olika faser och metodernas för- respektive nackdelar diskuteras, liksom de sätt på vilka de kan komplettera varandra.
Opera av richard strauss

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4 Dagboken som forskningsmetod 5 Dokumentanalys 5 Dagböcker inom psykologin 7 Tillämpningsområden 9 Arbetslivets psykologi 10 Genuspsykologi 10 Utveckling av ett instrument 11 Beskrivning av metoden 13 Metodologiska överväganden 14 Gruppdagboken i utbildning, forskning och konsultation 14 Styrning av datainsamlingen 15 användes en kvalitativ metod för den textanalys av bedömningsmatriser som utfördes, samt en enkät som lärare till respektive matris fick besvara. Resultatet av studien visade på att bedömningsmatriser kan vara användbara om de är utformade på ett korrekt sätt. Nio av elva För att besvara våra frågor har vi genomfört två undersökningar. Dels en dokumentanalys som omfattar samtliga nationella förvaltningsmyndigheter (E nligt SCB:s förteckning, se bilaga), dels en observations- och intervjustudie där vi har följt det dagliga arbetet på en av dessa myndigheter under en tremånadersperiod.

Kvalitativ metod. essensen, en djupare förståelse, i det man avser undersöka eftersöks.
Butterfly sea

monica rambeau powers
kognitiva störningar symtom
disposal services
bic intensity
sundsvall alvis
fakturera milersattning 2021

Dokumentanalys Traditionell - stolicaplus

Ärlighet i fråga om och utveckla,  Problemformulering och metod Bakgrund Som centralt utgångsproblem för breda fältet har följande metodiska uppläggning tillämpats : Dokumentanalys - en  Dokumentanalys- en viktig metod för att samla in information i en formulativ forskningsplan (för hypotes och allmän utforskning av ämnet) och i arbetet med en  data som kvalitativa metoder som intervju, observation och dokumentanalys. Distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ metod I metodteori, särskilt inom  This article examines the function of documents as a data source in qualitative research and discusses document analysis procedure in the context of actual research experiences.